strona główna  |  kontakt  |  mapa  

Menu

Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wyniki konkursu

03-03-2022

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa został przeprowadzony szkolny konkurs plastyczny "Mój ulubiony bohater ksiazkowy". Zwycięzcom zostały wręczone nagrody książkowe.

więcej...


Szczepienia przeciw Covid-19

12-09-2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz...

więcej...


Archiwum

Regulamin Rady Pedagogicznej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawy z dnia 19 marca 2009 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz Statutu Szkoły.

§ 2

1.      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.

2.      Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 

Nakarm 
glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

 

 

 

Rozdział II

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej

§ 3

Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 4

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

A)    Kompetencje uchwałodawcze:

 

1.    Zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2.    Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

a)      zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach

b)      postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego

c)      zgoda na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych

d)     promowanie do klasy programowo wyższej ucznia szkoły podstawowej , który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

3.    Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę szkoły lub placówki

4.    Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5.    Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów ( nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym)

6.    Ustalanie regulaminu swojej działalności

7.    Przygotowanie projektu statutu szkoły lub placówki , albo jego zmian

8.    Zatwierdzenie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów

9.    Przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty  wychowania.

§ 5

             B) Kompetencje opiniodawcze:

1.      Opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania          

2.      Opiniowanie powierzenie stanowiska dyrektora szkoły , gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił.           

3.      Delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki

4.       Delegowanie przedstawiciela rad do komisji konkursowej  wyłaniającej kandydata  na stanowisko dyrektora nowozakładanego zespołu szkól lub placówek

5.      Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

6.       Powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole

7.       Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora innego stanowiska kierowniczego .

8.      Wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli

9.       Organizacja pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć  lekcyjnych i  pozalekcyjnych.

10.  Projekt planu finansowego szkoły lub placówki.

11.   Wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń , nagród i innych wyróżnień.

12.   propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

13.  Możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

14.  Opiniowanie programu wychowawczego szkoły.

15.  opiniowania programu profilaktyki.

16.  Utworzenie zespołu szkół, zaopiniowanie aktu założycielskiego ( w sprawie połączenia szkół)

17.  Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

18.  zgoda ( na wniosek innych organów szkoły ) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na ternie szkoły jednolitego stroju.

19.  Opinie w sprawie  wzoru jednolitego stroju.

20.  Opinia w sprawie określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły  nie wymaga jednolitego stroju.

21.  zgoda rady pedagogicznej szkoły niepublicznej o uznanie szkoły za eksperymentalną.

22.  Średnią ocen upoważniającą do przyznania stypendium za wyniki w nauce.

23.  Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

24.  Przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe z własnych środków.

25.  Opinia w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły.

26.  Organizacja  tygodnia pracy.

27.  Ustalenie dodatkowych dni wolnych o zajęć w szkołach realizujących zajęcia przez 5 dni w tygodniu.

28.  Propozycje wskazujące formę realizacji 4 godziny wychowania fizycznego.

29.  Zezwolenie na indywidualny program nauki.

30.  Zezwolenie na indywidualny tok nauki.

31.  Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

32.  Analiza osiągnięć edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego co do przedłużenia okresu nauki na każdym etapie kształcenia co najmniej o jeden  rok.

33.  Wyznaczanie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

34.  Wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lubianego zespołu problemowo- zadaniowego.

35.  Wnioskowanie o nadanie imienia szkole lub placówce.

36.  Wnioskowanie o określenia ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.

37.  Wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

38.  Zgłaszania i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli

39.  Stosowanie dla przedmiotów : język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2009/10 – 2013/14

§ 6

Rada pedagogiczna zapoznaje się z nowym nadzorem pedagogicznym sprawowanym przez kuratora oświaty:

§ 7

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

§ 8

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

W tym celu Rada Pedagogiczna wyłania jednego  przedstawiciela do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

 

Rozdział III

Ogólne zasady działania Rady Pedagogicznej

§ 9

1.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3.      Spośród członków rady pedagogicznej wybierane są następujące zespoły zadaniowe:

a)      zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych

b)      zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

c)      zespół wychowawczy

§ 10

1.      W zebraniach Rady Pedagogicznej może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny na szkołą oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

2.      W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.      Osoby, o których mowa w ust. 1-2 uczestniczą w tej części zebrania Rady Pedagogicznej, która dotyczy ich zakresu spraw.

4.      Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 11

1.      Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.

2.      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:

A)    przed rozpoczęciem roku szkolnego,

B)    w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

C)    po zakończeniu pierwszego okresu oraz rocznych zajęć szkolnych w celu przedstawienia przez dyrektora szkoły ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

D)    w miarę bieżących potrzeb.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz z inicjatywy:

        A) przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

B) organu prowadzącego szkołę,

C) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

3.      Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym kierowane są w formie pisemnej do przewodniczącego.

4.      Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego przeprowadzenia.

5.      Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi jej przewodniczący.

6.      W przypadku długotrwałej choroby dyrektora szkoły, funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej pełni zastępca lub członek Rady Pedagogicznej wskazany przez organ prowadzący.

7.      Przewodniczący o terminie i proponowanym porządku zebrania powiadamia wszystkich członków Rady Pedagogicznej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

8.      Nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej może być zorganizowane w dniu powiadomienia.

 

Rozdział IV

Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej

§ 12

1.      Przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności:

a)       opracowuje roczny plan pracy Rady Pedagogicznej,

b)       przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej,

c)        podpisuje uchwały Rady Pedagogicznej,

d)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

e)       monitoruje stopień realizacji podjętych uchwał przez Radę Pedagogiczną,

f)       informuje Radę Pedagogiczną o stopniu realizacji podjętych uchwał,

g)      podpisuje protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej,

h)      wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa (jako dyrektor szkoły).

2.      Przygotowanie zebrania Rady Pedagogicznej przez przewodniczącego polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Pedagogicznej o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania.

§ 13

Prawa i obowiązki członka Rady Pedagogicznej:

1.      Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do:

a)       czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej,

b)       składania wniosków i projektów uchwał,

c)       udziału w pracach w stałych lub doraźnych zespołach powołanych przez Radę Pedagogiczną.

2.      Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

a)      czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej komisjach lub zespołach, do których został powołany,

b)      nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c)      współtworzenia na zebraniach Rady Pedagogicznej atmosfery życzliwości i koleżeństwa,

d)     realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej,

e)      składania sprawozdań z wykonania powierzonych zdań.

3.      W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora szkoły.

4.      Nieobecny członek Rady Pedagogicznej na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu i potwierdzenia znajomości postanowień własnoręcznym podpisem.

§ 14

1.      Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna.

2.      Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).

3.      Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

4.      Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.

5.      Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Pedagogicznej.

 

Rozdział V

Tryb podejmowania uchwał

§ 15

1.      Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2.      Wnioski Rady Pedagogicznej przyjmowane są w drodze uchwał.

3.      Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

§ 16

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.

§ 17

1.      Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Pedagogicznej.

2.      W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.

3.      W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 18

1.      W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych lub na wniosek członka, przyjęty w głosowaniu jawnym.

2.      W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

3.      Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu.

§ 19

1.      Rada Pedagogiczna przy wyborze swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły przeprowadza głosowanie tajne.

2.      Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabetycznie.

3.      Przedstawicielami Rady Pedagogicznej zostają ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

4.      W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów na miejscu uprawniającym do udziału w Komisji Konkursowej, zarządza się powtórne głosowanie, pomiędzy tymi kandydatami

§ 20

O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

Rozdział VI

Dokumentowanie zebrań

§ 21

Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół .

§ 22

1.      Protokolant  Rady Pedagogicznej wpisuje listę obecnych członków rady pedagogicznej na zebraniu w protokole .

2.      Protokolanta zebrania wybiera Rada Pedagogiczna spośród swoich członków.

3.      Rada Pedagogiczna może wybrać protokolanta stałego lub na okres roku szkolnego.

4.      Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać:

a)      datę zebrania,

b)      numery podjętych uchwał,

c)      stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

d)     wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym
(jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),

e)      zatwierdzony porządek zebrania,

f)       stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

g)      przebieg zebrania,

h)      treść zgłoszonych wniosków,

i)        podjęte uchwały i wnioski,

j)        podpisy przewodniczącego i protokolanta oraz członków rady pedagogicznej,

k)      listę obecnych członków rady pedagogicznej.

§ 23

1.      Uchwały Rady Pedagogicznej numeruje się cyframi arabskimi.

2.      Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły.

3.      Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

§ 24

1.      Protokół z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej przyjmuje się na następnym zebraniu.

2.      Przyjęte przez Radę Pedagogiczną poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.

3.      Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

4.      Ewentualne zastrzeżenia do protokołu z poprzedniego zebrania mogą dotyczyć wyłącznie własnych wypowiedzi osoby zgłaszającej takie zastrzeżenia

§ 25

1.      Protokoły z zebrań zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną stanowią dokumentację pracy Rady Pedagogicznej.

2.      Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji i zespołów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 26

1.      Rada Pedagogiczna po opracowaniu regulaminu działania przyjmuje go w drodze uchwały.

2.      Nowelizację regulaminu działania Rady Pedagogicznej wprowadza się aneksem w drodze uchwały.

3.      Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów.

4.      Jeżeli liczba zmian w regulaminie działania Rady Pedagogicznej jest znaczna, przewodniczący opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej tekst jednolity.

§ 27

Regulamin działania Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Administrator © 2010 - 2021