strona główna  |  kontakt  |  mapa  

Menu

Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wyniki konkursu

03-03-2022

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa został przeprowadzony szkolny konkurs plastyczny "Mój ulubiony bohater ksiazkowy". Zwycięzcom zostały wręczone nagrody książkowe.

więcej...


Szczepienia przeciw Covid-19

12-09-2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz...

więcej...


Archiwum

Regulamin samorządu uczniowskiego

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

 

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

 

Art. 3.

Główne zadania Samorządu to:

 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.

 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkolnym – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.

 4. Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej, zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.

 5. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia,

 6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
   

Art. 4.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.

 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkami szkolnymi a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań.

 4. Prawo do redagowania gazetki szkolnej.

 1. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem.

 2. Prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę Opiekuna SU.

Zostań dobroczyńcą nie kiwając małym palcem

 

 

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 5.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 

 1. Samorząd Klasowy w składzie:

a)      Przewodniczący Klasy

b)      Zastępca Przewodniczącego

c)      Skarbnik

d)     Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej)

 

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego, której członkowie są wybierani przez klasy.

 

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

a)      Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU

b)      Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

c)      Skarbnik

d)     Sekretarz

       4.   Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne.   Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace i skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

       5.  W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele – opiekunowie.

 

Art. 6.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 

 1. Samorząd Klasowy:

a)      reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU

b)      organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, itp.)

c)      wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy

d)     organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy

 

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:

a)      uchwala Regulamin SU

b)      podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie

c)      podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU

d)     uchwala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny

e)      opiniuje wybór opiekunów SU

f)       dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę SU

 

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

a)      kieruje pracą SU

b)      wykonuje uchwały Rady SU, czuwa nad terminową realizacją pracy

c)      pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych

d)     rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów

e)      występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji

 

 

Rozdział III

TRYB WYBORU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 

Art. 7.

Tryb wyboru Samorządu Klasowego:

 1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy, na początku roku szkolnego.

 2. W przypadku niespełniania właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek, lub gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

 

Art. 8.

Tryb wyboru Zarządu SU:

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas III – VI w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 2. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.

 3. Do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU z  każdej klasy zgłaszają się chętni  kandydaci do Zarządu SU.

·          Następnie na apelu szkolnym kandydaci przedstawiają swój plan wyborczy

·          Do dnia wyborów do Zarządu trwać może kampania wyborcza, która nie powinna   zakłócać pracy szkoły (szczegóły techniczne dotyczące kampanii wyborczej ustala     opiekun w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły).

·            W dniu wyborów należy powołać czteroosobową komisję wyborczą, w skład której      nie mogą wchodzić osoby kandydujące.Komisja przygotowuje kartki do głosowania, urnę  i  przeprowadza wybory

·          Każdy uczeń klasy III-VI może oddać jeden glos na wybranego kandydata

·         Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 1. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września roku szkolnego.

 

Art. 9.

Zgłoszeni  kandydaci do Zarządu, którzy nie uzyskali ilości głosów uprawniających ich do zajmowania stanowiska w Zarządzie, tworzą wraz z Zarządem Radę Samorządu Uczniowskiego.

 

Art. 10.

Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.

 

 

 Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 11.

Opiekun SU jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

 

Art. 12.

 Opiekuna SU powołuje Dyrektor Szkoły oraz opiniuje Rada  SU w miesiącu wrześniu

 

Art. 13.

Kadencja Opiekuna SU trwa 1 rok.

 

Art. 14.

W  uzasadnionych przypadkach opiekun może  złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego    miejsce  Dyrektor Szkoły powołuje innego opiekuna a Rada SU opiniuje kandydaturę.

 

 

Rozdział V

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU

 

Art. 15.

Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.

 

Art. 16.

Opinie wpisuje się do księgi protokołów SU.

 

Art. 17.

Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię, jej odpis podpisany przez siebie i Opiekunów SU.

 

Art. 18.

W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu SU na temat opiniowanych spraw Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady SU lub za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.

 

 

Rozdział VI

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

 

Art. 19.

Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.

 

Art. 20.

Listę uczestników zebrania Rady oraz jej prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący SU lub Sekretarz SU.

 

Art. 21.

Zebrania i uchwały Rady oraz Zarządu SU są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz Zarządu, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU.

 

Art. 22.

Rada SU, przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy, może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą lub przeprowadzić właściwe ankiety.

                                        

Rozdział VII

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU

 

Art. 23.

Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem SU, Statutem Szkoły lub interesem ucznia, Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę Opiekunowi SU

.

Art. 24.

W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 24., Opiekun  SU  i Rada   SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenie uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

 

Art. 25.

W sprawach spornych Rada SU i Opiekun  SU odwołują się do Dyrektora Szkoły.

 

 

Rozdział VIII

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 26.

Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody:

a)      ze sprzedaży kartek świątecznych

b)      z organizacji  loterii fantowych, kawiarenki

c)      ze sprzedaży surowców wtórnych

d)   z innych żródeł

 

Art. 27.

Finanse SU prowadzi Opiekun SU wraz ze skarbnikiem. Wszelkie operacje finansowe ewidencjonowane są w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez Skarbnika przy pomocy Opiekuna SU. Środki finansowe Samorządu przechowywane są przez Opiekunów w pokoju nauczycielskim lub w gabinecie Dyrektora Szkoły.

 

 

Rozdział IX

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 28.

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 2. Zeszyt protokołów

 3. Zeszyt ewidencji dochodów i wydatków

 4. Plan pracy SU na dany rok szkolny

 5. Kronika szkoły

 

 

Rozdział X

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

 

Art. 29.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.

 

Art. 30.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym, w trybie podejmowania uchwał.

 

 

Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 31.

Rada SU zbiera się minimum raz w miesiącu. Opiekunowie SU mogą zarządzić zebranie nadprogramowe w pełnym składzie, jeżeli pojawi się taka potrzeba. Dodatkowo, Opiekun spotyka się z Zarządem tak często, jak wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada SU zgodnie z planem pracy Samorządu.

 

Art. 32.

Niniejszy Regulamin SU jest przedstawiony i omówiony we wszystkich klasach przed wyborami do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń, gazetce SU lub publikowany na stronie internetowej szkoły).

 

Art. 33.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.

 
Administrator © 2010 - 2021