Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Młyńczyskach

Deklaracja dostępności

Nazwa podmiotu publicznego

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Mikołaja Kopernika w Młyczyskach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http:// www.spmlynczyska.pl

 

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-07

 

 

Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Bogumiła Talar

Email: sp.mlynczyska@interia.pl          

Telefon: 183345009

 

 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda oceny dostępności cyfrowej

·         Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-20

·         Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-25

·         Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Podstawa prawna : Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązująca w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności.

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, w którym określono warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności, który zawarty jest w załączniku Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego “Deklaracji Dostępności”

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 Wymagania, które nie zostały spełnione:

– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 – dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

– alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)

– kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Niedostępne elementy i treści

·         Wszystkie filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.

·         Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebny jest dostęp do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

·         „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru.

 

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Dokumenty

Na stronach  znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

 

 

Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

 

 

Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

·         Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

·         Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

·         W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

·         Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

·         Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

·         Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

·         W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:

·         „Powiększanie i pomniejszanie czcionki”

KONTRAST

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER, EDGE

·         [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

·         [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

·         [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

·         [-] aby pomniejszyć widok

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

W serwisie  do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, staramy się dodawać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

 

 

 Opis dostępności architektonicznej. 

1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika zlokalizowana jest w Młyńczyskach, nr budynku 136.

2. Wejścia do budynku szkoły znajdują się  na parterze:

·         wejście  główne oznaczone symbolem A – do niego prowadzą schody

·         wejście oznaczone symbolem B – do niego prowadzą schody oraz przystosowany dla wózków podjazd,

·         wejście oznaczone symbolem C – do niego prowadzi przystosowany dla wózków podjazd,

 

3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika zlokalizowana jest na dwóch poziomach połączonych ze sobą schodami w głównej części  budynku. 

·         przy wejściu C zlokalizowana jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – stosownie oznaczona.

·         w budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.

·         pomieszczenia w szkole oznaczone są tabliczkami informacyjnymi z użyciem pisma Braille’a,

·         przy wejściu A i B znajduje się dzwonek, którym można przywołać pracownika technicznego.

4.  Szkoła posiada parking przystosowany dla osób niepełnosprawnych, mieszczący się przy wejściu B. Ponadto, obsługa szkoły stara się reagować na wszystkie prośby związane z niedogodnościami architektonicznymi płynące ze strony osób z niepełnosprawnościami.

5. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren szkoły.

·         warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

6.   W szkole zainstalowany jest system monitoringu – kontrolowane są wejścia i wyjścia osób z  zewnątrz.

 

7. MOŻLIWE UTRUDNIENIA W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

·         W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform i informacji głosowych.

·         Na terenie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

·         W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . 

W zgłoszeniu należy podać:

·         swoje imię i nazwisko,

·         swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

·         dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 

·         opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Kontaktować można się  dzwoniąc na numer telefonu (18 33 45 009) – osobą  wyznaczoną do kontaktu  jest  pani Bogumiła Talar – Dyrektor Szkoły.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail szkoły   sp.mlynczyska@interia.pl    

  .

·      Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

·       Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

·    Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

·        W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

· Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo)

 

Komunikaty

Nie ma więcej postów
Skip to content